Dergiler

Poetik Bir Metin Olarak Ebubekir Eroğlu’nun “Yol Elçisi” Şiiri
MÜNİRE KEVSER BAŞ
Erdem Dergisi,71-72,

ÖZ


Ebubekir Eroğlu’nun “Yol Elçisi” isimli şiiri, şairin poetikasına ilişkin önemli ipuçları içeren bir metindir. Klasik literatürdeki, ruhsal arınma ve kendini gerçekleştirme teması ile birlikte düşünülmeye elverişli bir metin olan “Yol Elçisi”nin kurgusunda, üç önemli izleğin birlikte işler kılındığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda metin hem poetik an-lamda kendini gerçekleştirme sürecine hem ruhun arınması ve manevi yücelme sürecinin basamaklarına hem de insanın yetkin bir varlık ha-line gelebilmesi için sorumlu uzuvlarının terbiye ve tezkiyesine ilişkin göndermeler içerir.  Nihai anlamda birbiriyle büyük ölçüde mütekabi-liyet içeren söz konusu izlekler şiirde sofistike bir bütünlüğe ulaşırlar. Böylelikle Eroğlu, klasik literatürdeki cennete ulaşma ve insan-ı kâmil olma yolundaki zorlu süreci anlatan “yolculuk” konulu mesnevileri ça-ğımızda kendini gerçekleştirme sürecine denk kabul eden bir yaklaşım-la yeniden yapılandırır. İbn Arabi’nin insanın sekiz organının tezkiye ve terbiyesine ilişkin yaklaşımı ile Attar’ın manevi yücelme ve ruhsal arınma basamaklarını temsil eden yedi vadisini anlatan Mantıku’t-Tayr’ının Eroğlu’na ilham verdiği tahmin edilebilirse de şair, ruhsal yolculuk temasını kendini gerçekleştirme süreci olarak yeniden yazmış ve böylelikle klasik bir formu mode şiir estetiği içinde yenilemiş ve güncellemiştir. Çalışmada Eroğlu’nun poetikasına ilişkin belirlemelere ulaşabilmek amacıyla “Yol Elçisi” şiirini oluşturan sekiz metin ayrı ayrı yorumlanarak genel bir değerlendirme yapılmıştır.
 

Anahtar sözcükler: Ebubekir Eroğlu, Yol Elçisi, yolculuk, kendini gerçekleştirme, poetika

 

MAKALE İÇİN TIKLAYINIZ...© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65