Dergiler

Edebiyat Tarihi Yazımında Bir Kaynak Olarak Takrizler ve Sıradışı İki Örnek
NAGİHAN GÜR
Erdem Dergisi,71-72,

ÖZ


Osmanlı edebiyatında önemli bir yere sahip olan takrizler, kendine hasbir gelenek meydana getirmiştir. Bir eseri veya yazarı övmek için kaleme alınan bu metinler, genellikle eserlerin giriş kısımlarında yer alır. Bu gelenek, aynı zamanda, Osmanlı edebiyatı araştırmaları için birincil kaynak olma özelliği taşır. Öyle ki bazı takriz öekleri, yazar ve esere dair içerdikleri bilgilerle biyografi ve monografilerin yazımına kaynaklık edecek niteliktedir. Bu çalışmada, edebiyat tarihi yazımında birincil kaynak olarak değerlendirilebilecek takrizlerin ne gibi işlevler taşıdıkları sorgulanacaktır. Keçecizâde İzzet Molla’nın Mihnet-keşân’ına ve Mahmûd Celâleddin Paşa (Âsaf ) Divanı’na yazılan takriz öeklerinin inceleneceği bu çalışmada, edebiyat tarihini yeniden yazmak adına takrizlerin nasıl işlevler üstlendiği ve biyografi yazınının satır aralarını doldurmada bu metinlerin nasıl bir öneme sahip oldukları ortaya ko-nulmaya çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Takriz geleneği, edebiyat tarihi yazımı, Osmanlı edebiyatı, Mihnet-keşân, Keçecizâde İzzet Molla, Âsaf Divanı, Mahmûd Celâleddin Paşa© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65