Dergiler

Türk Basın Tarihinde Artin Asaduryan Matbaası ve Matbaada Basılan Süreli Yayınlar
KEMALETTİN KUZUCU OSMAN ÖZEN
Erdem Dergisi,71-72,

ÖZ


Türk tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birisini oluşturan İkinci Meşrutiyet dönemi, matbuattaki hareketlilik bakımından da dikkat çekicidir. Anayasanın getirdiği basın özgürlüğünden faydalanan Müs-lüman, gayrimüslim ve yabancı yüzlerce basın mensubu imtiyaz alma yarışına girmiş, neticede bir yıl içerisinde üç yüzü aşkın gazete ve dergi yayın hayatına girmiştir. Bu yayınlar söz konusu dönemin politik ve sosyolojik tahlilinin daha sağlıklı yapılabilmesi için birinci elden kay-nak niteliği taşıdığı gibi, kültür ve edebiyat tarihimiz için de özgün bilgiler içermektedirler. Bu yazının konusunu, Osmanlı döneminde matbaacılığın ve gazeteciliğin yerleşmesinde önemli rolleri bulunan Ermeni girişimcilerden birisi olan Artin Asaduryan’ın kültürel faali-yetleri oluşturmaktadır. Artin Asaduryan memleketi Kayseri’den göç edip İstanbul’a yerleşmiş ve geçimini sağlamak için bir matbaada dizgi-cilik yapmaya başlamıştır. Daha sonra Şirket-i Mürettibiye Matbaası’nı satın alarak yayımcılığa girişmiştir. Türkçe’nin dışında Rumca, Erme-nice ve Avrupa dillerinde kitaplar ve yıllıklar basan Asaduryan’ın mat-baasında on üç adet de süreli yayın basılmıştır. Çeşitli aralıklarla çıkan bu yayınlar politika, askerlik, millî savunma, edebiyat, ahlâk, hukuk, siyaset, kültür, düşünce, bilim ve teknik, sanat, pedagoji, mizah gibi çok geniş bir yelpazede içeriklere sahiptir. Tablo ve grafiklerle desteklenen çalışmamızda, bu yayınların kimlik bilgileri ve içerikleri alfabetik ola-rak tanıtılacaktır.
 

Anahtar sözcükler: Osmanlı Devleti, Türk basın tarihi, kültür tarihi, matbaa,  Artin Asaduryan

 

MAKALE İÇİN TIKLAYINIZ...© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65