Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumların Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE

KURULUŞUNA DÂHİL OLAN KURUMLARIN DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve kuruluşuna dâhil olan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve kuruluşuna dâhil olan  Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 13/11/2013 tarihli ve 28820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumların Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

EK-1

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

1- BAŞKANLIK MAKAMI DİSİPLİN AMİRİ
a) Yüksek Kurum Başkanı Bakan
b) Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı Yüksek Kurum Başkanı
c) İç Denetçi Yüksek Kurum Başkanı
ç) Yüksek Kurum UzmanıYüksek Kurum Uzman Yardımcısı Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı
d) Diğer Personel Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı
2- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  
a) Hukuk Müşaviri Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı
b) Avukat Hukuk Müşaviri
c) Diğer Personel Hukuk Müşaviri
3- İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
a) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı
b) Yüksek Kurum UzmanıYüksek Kurum Uzman Yardımcısı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
c) Daire Tabibi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
ç) İdari İşler Müdürü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
d) Araştırmacı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
e) Sivil Savunma Uzmanı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
f) Diğer Personel İdari İşler Müdürü
4- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
a) Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı
b) Yüksek Kurum UzmanıYüksek Kurum Uzman Yardımcısı Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı
c) Diğer Personel Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı
5- STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
a) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı
b) Mali Hizmetler UzmanıMali Hizmetler Uzman Yardımcısı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
c) Sayman Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
ç) Diğer Personel Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, TÜRK DİL KURUMU VE TÜRK TARİH KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

   

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Kurum Başkanı/ Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı/ Atatürk Kültür Merkezi Başkanı

Yüksek Kurum Başkanı
b)

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı
c)

Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

ç)

Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı

d)

İç Denetçi

Kurum Başkanı

e)

Hukuk Müşaviri/Avukat

Kurum Başkan Yardımcısı

f)

Yüksek Kurum Uzmanı

Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı

Kurum Başkan Yardımcısı/ Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı/ Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı

g)

Daire Tabibi

Kurum Başkan Yardımcısı

ğ)

İdari İşler Müdürü/Strateji Geliştirme Müdürü/ Kütüphane Müdürü

Kurum Başkan Yardımcısı/ Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı/ Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı

h)

Uzman

Kurum Başkan Yardımcısı

ı)

Sayman

Strateji Geliştirme Müdürü

i)

Diğer Personel

İdari İşler Müdürü/Strateji Geliştirme Müdürü/Kütüphane Müdürü

 

Yönetmelik Metni