Aydın Sayılı Kütüphanesi Tarihçesi

İlk Kanun

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı kanun ile “Atatürk’çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Ankara’da, Atatürk’ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip,”olarak kurulmuştur.

Aynı kanunun 4. Bölüm 72 ila 89. Maddeleri Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına ayrılmıştır. Mezkur kanunun 73. Maddesi ile Merkezimizim amacı, “Milli varlığımızın ve milli gücümüzün devamında ve gelişmesinde, “Milli kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma” ülkümüzde temel unsur olan Türk Kültürünü; Atatürk’çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, bilimsel yoldan incelemek, araştırmak ve bir bütünlük içerisinde yaymak ve yayımlamaktır.” olarak belirtilmiştir.

Aydın Sayılı Kütüphanemiz bu tarih itibariyle hizmetine başlamış ve Merkezimizin amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

664 Sayılı KHK

2876 sayılı kanunun, değişen koşulların kimi ihtiyaçlarına cevap verememesi sebebiyle 1993 tarihli 519 sayılı KHK ile değiştirilen 18 maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali sonrası, uygulama alanı bulamamış ve mevzuat boşluğu oluşmuştur.

2010 yılında başlayan yeni bir teşkilat kanunu hazırlıkları 2011 senesinde tamamlanarak 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2 Temmuz 2018   tarihli   ve   703 sayılı   KHK’nın 140. maddesiyle,  “Başbakanlığa” bağlı olan Atatürk Yüksek Kurumu “Cumhurbaşkanının görevlendireceği Bakana” bağlanmış;

15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir.