Asli, Şeref Ve Haberleşme Üyeleri Yönetmeliği

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

ASLİ, ŞEREF VE HABERLEŞME ÜYELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Kuramların aslî, şeref ve haberleşme üyelerinin seçim usul ve esasları ile görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Kurumların aslî, şeref ve haberleşme üyelerinin seçim usul ve esasları görev ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aslî üye: Kurumların bilimsel çalışmalarını yürütmek üzere seçilen üyelerini,

b) Bilim Kurulu: Kurumların bünyelerinde oluşturulan Bilim Kurullarını,

c) Bilim Kurulu üyesi: Kurumların Bilim Kurulları üyelerini,

ç) Bilim ve Uygulama Kolu: Bilim Kurullarına bağlı olarak bilimsel çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan kolları,

d) Çalışma grubu: Kurumların Bilim ve Uygulama Kollarına bağlı bilimsel çalışma gruplarını,

e) Haberleşme üyesi: Kurumların haberleşme üyelerini,

f) Kurum: Yüksek Kurum bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezini, Türk Dil Kurumunu, Türk Tarih Kurumunu ve Atatürk Kültür Merkezini,

g) Kurum Başkanı: Yüksek Kurum bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanlarını,

ğ) Şeref üyesi: Kuramların şeref üyelerini,

h) Yönetim Kurulu: Yüksek Kurum Yönetim Kurulunu,

ı) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

i) Yüksek Kurum Başkanı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelerin Seçim Usul ve Esasları

Üyeler

MADDE 5- (1) Kurumların üç tür üyesi vardır:

a) Aslî üyeler

b) Şeref üyeleri

c) Haberleşme üyeleri

Aslî üyeler

MADDE 6- (1) Aslî üyeler, Kurumların görev alanına giren konularda üstün nitelikli bilimsel araştırma ve eserleriyle, eğitim, öğretim, kültür ve sanat hizmetleriyle temayüz etmiş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişiler arasından seçilir.

(2) Aslî üyeler, Yüksek Kurum Başkanı ile ilgili Kurum başkanının birlikte önereceği iki katı aday arasından Yönetim Kurulunca seçilir.

(3) (Değişik: 28/07/2020) Aslî üyelerin sayısı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı için en az 20, en çok 40 kişi olup Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu için en az 20 en çok 50 kişidir.

(4) (Değişik: 28/07/2020) Aslî üyeler her yıl Ekim ayında seçilerek göreve başlar. Aslî üyelerin görev süresi 1 yıl olup süresi biten aday yeniden seçilebilir. Bu üyeliklerden birinin boşalması hâlinde, aynı usulle seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üyelerin görev süresi de 1 yıldır.

Şeref üyeleri

MADDE 7- (1) Şeref üyeleri, Atatürk ve eseri, Türk kültürü, dili ve tarihine yönelik bilim, sanat ve kültür alanındaki araştırmalarıyla, eserleri ve hizmetleriyle temayüz etmiş; Kurumların görev alanına giren konularda üstün hizmetlerde bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu kişiler arasından seçilir.

(2) Şeref üyelerinin sayısı ve üyelik süreleri herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

(3) Şeref üyeleri, Bilim Kurulunun kararı, Kurum başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile seçilir.

(4) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun eki listelerinde yer alan üyelerin 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce seçilen üyelerin şeref üyelikleri devam eder.

Haberleşme üyeleri

MADDE 8- (1) Haberleşme üyeleri, Kuramların görev alanlarına giren konularda, bilim, kültür, eğitim ve sanat alanındaki çalışmalarıyla ve hizmetleriyle temayüz etmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilir.

(2) Haberleşme üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(3) Haberleşme üyeleri, Bilim Kurulunun kararı Kurum Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile seçilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

Üyelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Aslî üyeler, Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile birlikte Kurumların Bilim Kurullarını oluşturur ve görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.

(2) Şeref üyeleri Bilim Kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

(3) Haberleşme üyeleri, Kurumların yurt içindeki ve yurt dışındaki hizmet ve faaliyetlerine yardımcı olmak veya bu faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilebilir.

(4) Üyelere, yukarıdaki hükümler çerçevesinde görevlendirilmeleri durumunda, 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesi ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri gereğince ödeme yapılır.

(5) Üyelerin, seçilme niteliklerini kaybetmeleri hâlinde, aynı usulle üyeliklerini sona erdirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 10 (1) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Şeref ve Haberleşme (Muhabir) Üyeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük

MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Kurum Başkanı yürütür

Yönetmelik Metni