Kuruluşuna Dâhil Kurumlarda Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik

22 Temmuz 1987
Resmî Gazete Sayı: 19525

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE KURULUŞUNA DÂHİL KURUMLARDA SÖZLEŞMELİ UZMAN ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam ve Kısaltmalar

Amaç

Madde l — (Değişik:RG-25/8/2020-31224)

11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve kuruluşuna dâhil Kurumlara sözleşmeli uzman olarak alınacakların seçilme, atanma ve çalışma esaslarının tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — (Değişik:RG-25/8/2020-31224)

Bu Yönetmelik hükümleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve kuruluşuna dâhil Kurumlarda sözleşmeli uzman olarak alınacaklar hakkında uygulanır.

Kısaltmalar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Yüksek Kurum : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

b) (Mülga:RG-25/8/2020-31224)

c) Yönetim Kurulu : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim.Kurulunu,

d) Yüksek Kurum Başkanı : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını,

e) (Değişik:RG-25/8/2020-31224) Kurum: İlgisine göre Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanlıklarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

SÖZLEŞMELİ UZMAN ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

Uzman İhtiyacının Tespiti

Madde 4 — (Değişik:RG-25/8/2020-31224)

a) Yüksek Kurumda; ilgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine,

b) Kurumlarda; ilgili bilim ve uygulama kolu veya komisyon/çalışma grubu başkanlarının görüşü alınmak suretiyle, Kurum başkanının önerisi üzerine,

Yönetim Kurulunda, Yüksek Kurum Başkanlığı ve Kurumlardan alınan öneriler incelenerek sözleşmeli uzman personel ihtiyacı tespit edilir. Tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda kadrosuz sözleşmeli personel almaya ve çalıştırmaya Yüksek Kurum Başkanlığında Yüksek Kurum Başkanı, Kurumlarda ise Yönetim Kurulu yetkilidir.

İlgili daire başkanlıkları ile bilim ve uygulama kolu, komisyon ve çalışma grupları ihtiyaç duydukları uzmanları hangi hizmetin görülmesi için istediklerini, bunların öğrenim durumları ile diğer niteliklerini, hizmet şartlarını, takribi ücret miktarını, hizmet sürelerini, sayılarını, sözleşmeli personel çalıştırmaya ilişkin üst norm niteliğindeki çerçeve düzenlemeleri göz önünde bulundurarak belirtirler.

Sınav Şartı

Madde 5 — Sözleşmeli uzmanlar içim (Değişik ibare:RG-25/8/2020-31224) Yüksek Kurum Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre ilân vererek ve aynı Yönetmelik esaslarına göre kurulacak sınav komisyonlarınca yazılı sınav ve mülakat yapıla­bileceği gibi, akademik kariyeri olanlar ve bulunmasında güçlük çekilenler veya yetişme özelliği bulunanlar 6. maddede açıklanan şartlarla Yönetim Kurulu kararı ile sınavsız olarak da alınabilirler.

Sözleşmeli Uzmanlarda Aranacak Özellikler

Madde 6 — a) (Değişik:RG-25/8/2020-31224) Yüksek Kurum ve Kurumların görevleri ile ilgili konularda Yüksek Lisans (Master) veya doktorasını yapmış olmak.

b) (Değişik:RG-25/8/2020-31224) Yabancı dil, Türkçe lehçe ve şiveleri ve Osmanlı Türkçesi için alınacak uzmanların, yapacağı hizmetin gerektirdiği vasıflara sahip olduğuna, ilgili Kurum tarafından kurulacak bir komisyonca değerlendirilerek karar verilmiş olmak. Bu değerlendirmede, adayların hizmetleri ve eserleri ile akademik unvanları gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Bunun dışındaki adaylar sınava tâbi tutulurlar.

c) Üyelerimizin Ankara dışı saha araştırmaları ve arkeolojik

ça­lışmaları için,:

Konu ile ilgili eğitim görmüş olmak veya teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmak. (Bu tür sözleşmeler, arazi çalışma süresini ve aynı çalış­manın merkezî bir yerde değerlendirme süresini kapsar.)

d) (Değişik:RG-25/8/2020-31224) Yüksek Kurum ve Kurumların bilgisayar hizmetleri için Kurumca gerçekleştirilecek çalışmaları yürütebilecek eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

e) Dergi ve diğer yayın hizmetlerinde çalıştırılmak üzere : Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu ve basın-yayın hizmetlerinde en az beş yıl tecrübeli veya diğer fakülte veya yüksekokullardan biri­sinden mezun ve basın-yayın hizmetlerinde en az on yıl tecrübe sahibi olmak.

Sözleşme Ücretinin Tespiti ve Pozisyonlar (Değişik başlık:RG-25/8/2020-31224)

Madde 7 — Yönetim Kurulu karan ile sözleşmeli uzman olarak çalıştırılmaları uygun görülenlere ödenecek ücret ve sair haklar 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun 97 (a) maddesine göre tespit edilir.

(Ek fıkra:RG-25/8/2020-31224) Sözleşmeli personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

Sözleşme Süresi

Madde 8 — Sözleşme süresi en fazla (1) yıldır. Hizmetin gerektirmesi, çalışma süresi içerisinde yaptığı çalışmalar ve verdiği eserler dikkate alınarak tarafların da kabul etmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile bu süre her seferinde en çok (1) yıl olmak üzere gerektiği kadar uzatılabilir.

Sözleşme Akdi

Madde 9 — (Değişik:RG-25/8/2020-31224)

Sözleşme akitleri görev verilmesi kesinleşen uzmanlar ile Yüksek Kurumda Yüksek Kurum Başkanı, Kurumlarda ilgili Kurum Başkanı arasında Yönetim Kurulunca uygun görülen tip sözleşme örneklerine veya ihtiyaç tespiti birlikte hazırlanan özel şartlara göre yapılır.

Sözleşmenin İptali Yetkisi

Madde 10 — (Değişik:RG-25/8/2020-31224)

Sözleşme akdinde belirtilen şartlar ile 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ilkelere uymayan personelin sözleşmesi Kurumun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Sözleşmeli personel de en az bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla sözleşmeyi sona erdirebilir.

Geçici Madde — Yönetmeliğin kesinleşmesinden sonra ilk ihtiyaç tespiti yapılır ve uygulanır.

Yürürlük

Madde 11 —Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12—- Bu yönetmelik hükümlerini Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkanlıkları yürütür.

___________________

(1) 25/8/2020 tarihli ve 31224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle Yönetmeliğin adı “Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu İle Bağlı Kuruluşlarında Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

Yönetmelik Metni