Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete Sayı : 28330

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yüksek Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yüksek Danışma Kurulunun görevleri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-25/8/2020-31224) İlgili Bakan: Cumhurbaşkanının görevlendirdiği Bakanı,

b) Kurul: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulunu,

c) Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini,

ç) Üye: Yüksek Danışma Kurulu üyesini,

d) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

e) Yüksek Kurum Başkanı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Danışma Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Yüksek Danışma Kurulu

MADDE 5 – (Değişik:RG-25/8/2020-31224)

(1) Kurul, Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakanın başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek diğer bakanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanınca Yüksek Kurumun görev alanına giren konularda özgün bilimsel araştırmalarıyla tanınan bilim adamları arasından üç yıllığına seçilen üç üye ile Yüksek Kurum Başkanı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, Türk Dil Kurumu Başkanı, Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanından oluşur.

Yüksek Danışma Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Kurul, Yüksek Kurumun danışma organı olup görevleri şunlardır:

a) Yüksek Kurumun ve Kurumların bilim ve kültür alanındaki çalışmalarını ve etkinliklerini değerlendirmek,

b) Değerlendirilen konulara ilişkin gerekli tavsiye kararları almak,

c) Görüş ve tavsiyelerini Yüksek Kuruma ve Kurumlara bildirmek.

(2) Kurulun aldığı kararlar, Yüksek Kurum ve Kurumlar tarafından öncelikle dikkate alınır.

Yüksek Danışma Kurulu Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) (Mülga cümle:RG-25/8/2020-31224) (…) Başkanın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Gündeme karar vermek,

b) Kurul toplantılarına başkanlık etmek,

c) Kurulun toplanma tarihi ve yerini tespit etmek,

ç) Gerektiğinde Kurul kararları hakkında basına açıklama yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Toplantıya çağrı, görüşme ve karar yeter sayısı

MADDE 8 – (Değişik:RG-25/8/2020-31224)

(1) Kurul, yılda bir defa toplanır. Toplantıdan bir ay önce üyelere çağrı yapılır. Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakanın çağrısı üzerine süre şartı aranmadan her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir.

(2) Kurul, ilgili Bakanın başkanlığında toplanır. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hâllerde Kurula başkanlık eder.

Sekretarya

MADDE 9 – (1) Kurulun sekretaryası, Yüksek Kurum Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Yüksek Kurum Başkanlığı; kararların yazılması, ilgililere duyurulması, toplantılar için gerekli yazışmaların yapılması, evrakın arşivlenmesi ve benzeri işlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden Kurula karşı sorumludur.

(3) Toplantıda alınan kararlar, Yüksek Kurum Başkanlığınca bir ay içinde hazırlanarak üyelerin imzasına sunulur.

(4) Kurul kararları, imzalandıktan sonra, kararları uygulamakla görevlendirilen kurumlara, ilgili kişi ve kuruluşlara Yüksek Kurum Başkanlığı tarafından yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2012

28330

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

25/8/2020

31224

2

   

Yönetmelik Metni