Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Beş Yeni Eser

Anadolu Köy Odalarından Örnekler

Eserde, Anadolu Türk halk mimarisinin çok özel yapılarından biri olan köy odaları, Prof. Dr. Haşim KARPUZ tarafından incelenmiştir. 
Misafirperverlik, kültürel bir değer olup aynı zamanda sosyolojik bir olgudur. Kişiler ve gruplar başkalarına yardım etmekle, iyilik yapmakla toplumsal bir hizmet ortaya koyarlar. Köy odaları, Türk kültürünün önemli bir değeri olan misafirperverliğin mimariye yansımasıdır. Bu çalışmada, köy odalarının dinî ve toplumsal kaynakları üzerinde durulmuş; seçilen örnekler kültür, mimarlık ve sanat tarihi bakımından değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Arşiv Belgelerine Göre Sultan Ahmed Külliyesi ve İnşaası

Dr. Aliye ÖTEN tarafından hazırlanan Arşiv Belgelerine Göre Sultan Ahmed Külliyesi ve İnşaası adlı eser, bir abideyi ve onu yapanları yazanlarla günümüz arasında bir köprü kurma çalışmasıdır. 
Tarihin yazılı yaprakları çevrilmeden bugünün en iyi şekilde değerlendirilebilmesi zordur. Her ne kadar varlığıyla şehrin dokusunda ve hayatın akışında kuvvetli bir yer kaplasa da her abidenin görünmeyen yüzü onun değerini belirlemede bazen daha büyük bir pay sahibi olabilmektedir. Bu minvalde, nefs-i İstanbul’un merkezinde inşa edilen, şehrin ve insanlığın hafızasında 400 yıllık bir iz bırakan Sultan Ahmed Külliyesi’nin inşa sürecini günü gününe tanımlama, çalışan ve organizasyon şemasını çözümleme, yapı malzemelerini tespit etme ve bugünkü yapısıyla karşılaştırma başlıkları altındaki bilgileri içeren bu kitap, abideleriyle konuşan bir medeniyeti anlama ve anlatma yolunda mütevazı bir çabadır.

Fırat Havzası Efsaneleri

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN’in hazırladığı Fırat Havzası Efsaneleri, Fırat Havzası’nın sınırları içerisinde bulunan Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya illerimizdeki çeşitli efsanelerin derlemesinden oluşmaktadır. Sözlü halk kültürü geleneğinin bir aktarımı sayılabilecek eser, bu konuda yapılan ilmî çalışmalar ile ilgili bir kaynak niteliğindedir.

İsmail Gelenbevî’nin Satranç Risalesi

Klasik Osmanlı matematik geleneğinin son büyük temsilcisi olarak kabul edilen İsmail Gelenbevî, Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda yetiştirdi¬ği büyük âlimlerden biridir. Osmanlı-Türk klasik yaklaşımını benimseyen, Avrupa ilmine de açık olan ve devrindeki gelişmeleri takip eden Gelen¬bevî; mantık, münazara adabı, kelam, cebir, hendese vb. ilimlerle ilgili eserler yazmıştır. 
Dr. Bihter GÜRIŞIK KÖKSAL ve Dr. Sevda KAMAN tarafından hazırlanan İsmail Gelenbevî’nin Satranç Risâlesi adlı eserde; satranç oyunu, satranç ile ilgili yazma eserler, İsmail Gelenbevî ve eserinin tenkitli metninde izlenilen yöntemler üzerinde durulmuştur. Eserin iki farklı nüshasının tenkitli metni hazırlanmış; diyagramlar, günümüz diyagram şekillerine dönüştürülerek oyun açıklamalarının altına eklenmiştir. Bunun yanı sıra satranç sözlüğü oluşturulmuş, eserdeki diyagramların -cebirsel notasyonlarıyla- analizleri yapılmış; incelenen her iki nüshanın tıpkıbasımları da eklenmiştir. Çalışma, İsmail Gelenbevî ve Türk satranç tarihi bibliyografyasına meraklı olanların ilgisine sunulmuştur.

Kültürümüzde Dinî ve Cengî Hikâyeler 

Dr. Doğan KAYA’nın kaleme aldığı Kültürümüzde Dinî ve Cengî Hikâyeler adlı eserin, “Dinî / Cengî Hikâyeler” bölümünde toplam 152 dinî ve cengî hikâye okuyucuya tanıtılmakta ve Türk sosyal hayatı bağlamında değerlendirilmektedir. 
Dinî ve cengî hikâyeler, tamamında İslamiyet’in yer aldığı eserlerdir. XIII. yüzyıldan itibaren vücut bulmaya başlamış olan bu eserler, dini sevdirmek ve yaymak gayesiyle telif edilmiş olup gerçek veya hayalî konuları içerirler. Genellikle didaktik eserlerden oluşmuş; dinî, ahlaki, destani ve tasavvufi özellik gösterirler. İlk eserler, dinî nitelik ihtiva ettikleri için “Dinî Hikâyeler” olarak nitelendirilmiştir. “Cenk Kitapları”, “Cenk Hikâyeleri” ise müşriklerle yapılan cenkleri anlatmaktadır.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında yerini alan beş eser, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosu’nda satışa sunuluyor.
Kitapseverler bu beş eseri, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazamızdan da temin edebilirler.