1993 Yılı Kurum Kitapları

Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silâh Kavramı Ve Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Silâhlar – T. Nejat Eralp

Asırlar boyu Türk insanının günlük hayatına girmiş, zaman zaman baş yastığı, kutsal bildiği dayanağı olmuş olan silâh, Türk edebiyatının her türünde, Türk musikisinde ve Türk resminde yer almasına karşılık, bir kavram olarak toplumdaki yeri ve önemi yönünden incelenmemiştir. Eser, tarih boyunca Türk toplumunda silâh kavramının, Osmanlı imparatorluğunda kullanılan silâhların bir bütün olarak incelenmesi ve en önemlisi yeni yetişen genç nesillere bu köklü mirasın tanıtılmasının gerekli olmasından hareketle oluşturulmuştur. Silâhların tarihi nitelik ve nicelikleriyle, teknolojik gelişimi ve sanatsal yönleri anlatılmıştır

Türk Dilinin Bestecisi, Ressamı Ve Mimarı – Kamil Veli Nerimanoğlu

1991 yılının Yunus Emre Sevgi Yılı olarak ilan edilmesinden hareketle yayımlanan bu eserde, Yunus Emre’nin şiirleri değişik bir açıdan henüz ülkemizde yeni yeni ele alınan edebî dilbilim metoduyla incelenmiştir. Gürcü bilgine ait Yunus monografisi eserin dayandığı önemli kaynaklardandır. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesine uyarlanmış ilk yayın olması açısından da önemlidir. Prof. Dr. Nerimanoğlu’nun eseri, dayandığı bilgi kaynaklarıyla da ilgi çekmektedir. Bu kaynaklardan biri de bir Gürcü bilginine ait Yunus monografisidir. Bu bilginin eserine verdiği ad gibi Yunus “Türk Dilinin Beşiği Başındaki” sanatçıdır.

Türk Edebiyatında Tabiat – Şükrü Elçin

“Türk Edebiyatında Tabiat” adı verilen bu antoloji, başta toprak olmak üzere yer altı ve yerüstü su kaynakları ile atmosferin türlü sebeplerle kirletilmesi, ormanların yakılması, yoğun şehirleşme, kültür mirasının yok olması, canlıların ve özellikle insan neslinin geleceği gibi bütün milletleri yakından ilgilendiren hayati meselelere “eğitim-öğretim” yolundan nasıl yardımcı olunacağı düşüncesinden doğmuştur. Okuyucuların eserde, tabiatla insan arasındaki denklemi çözmeye çalışan bu soyut ve somut metinlerde aradıklarını bulacağı düşünülmüştür. Kitapta, edebiyat ve tabiat, Türk halk şiirinde tabiat, tabiat sevgisi, halk edebiyatı, divan edebiyatı, yeni Türk Edebiyatı örnekleri makaleler olarak verilmiştir.

Traditional Turkish Folktales For Children – Ahmet Edip Uysal

Eserde, 60 geleneksel Türk halk çocuk masalı İngilizce olarak verilmiştir. Hayvan hikayeleri, Nasrettin Hoca hikayeleri tanıtılmıştır. Bütün bu hikayeler Ahmet Edip Uysal tarafından derlenmiş ve yazıya aktarılmıştır. Dünya üzerindeki bütün ülkelerde sözlü kültürün önemli temsilcileri olan masallar özellikle de çocuklar tarafından çok sevilen ve nesilden nesile aktarılan özelliktedirler. Büyükannelerimizden büyükbabalarımızdan özellikle de kış gecelerinde dinlenilen masallar bu kitapta geleceğe aktarılarak dile getirilmiş ve okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Bildiğimiz masal ve hikâyelerin diğer ülke çocukları tarafından da bilinmesi Türk Kültürünün tanıtımı açısından önem taşımaktadır. Bu eser, özellikle de yurtdışında ve yabancı dilde eğitim yapan okullarda ders kitabı olarak okutulması ile tanınmıştır. Sözlü eserlerin yazıya geçirildiğini belgeleyen en güzel örneklerden biridir.

Çanakkale izleri -Anafartalar’ın Müebbet Kahramanına- İbrahim Alâettin Gövsa

Türk yenilik edebiyatında İbrahim Alaettin Gövsa bir şair, nesir yazarı bir edip, önemli telif ve çeviri eserleri de bulunan bir eğitimci ve nihayet bir ansiklopedist – biyograf olarak yer alır. Bu çok yönlü insanın başlıca özelliği hiçbir edebiyat topluluğuna bağlı olmayışıdır. Eserde, İbrahim Alaattin Gövsa’nın hayatı, basılmış olan eserleri sıralanmış ve şahsiyeti üzerinde durulmuştur. Ayrıca Nöbetçi, Yaralı, Gece Yürüyüşü, Süleyman Paşanın Kabrinde Gurbet Denizi, Siperden Mektup, Asker Ağzından, Siperler Arasında, Bir Kurşun, Türk Askerleri, Boğazdan Geçerken, Gurup, Yaralının Derdi, İnsanlık Aşkı, Yarınki Çanakkale, Ayrılırken, İstanbul’a Dönüş, Sulh ve Harp, adlı Çanakkale konulu şiirlere de yer verilmiştir.

Doğumunun Yüz Ellinci Yılında Namık Kemal – Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

Eserde, kültür ve edebiyat tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biri olan yazar, şair ve fikir adamı Namık Kemal doğumunun 150. yılı münasebetiyle çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Namık Kemal’in edebi ve fikri kişiliği, tiyatro eserleri ile ilgili yazıların sonunda şiirlerinden, biyografilerinden ve mektuplarından örneklere yer verilmiştir. 21 Aralık 1990 günü “Büyük Vatan Şairimiz” Namık Kemal’in doğumunun yüz ellinci yıldönümüdür. Kültür hayatımızda çok önemli bir dönüm noktası olan Namık Kemal, fikirleri ve eserleriyle, ismi ve hatta resimleriyle çok geniş kesimleri etkilemiş ve bu etkisini uzun yıllar sürdürmüş olup günümüz için de bir değerdir. Namık Kemal, yalnız edebiyatımız da değil, tefekkür hayatımızda da üzerinde durduğu kelime ve kavramlarla, onlara getirdiği yeni boyutlarla yer etmiş bir Türk edip ve düşünürüdür