Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Dört E-Kitap Yayımladı.

Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürünün tanıtımın, korunmasını kendisine şiar edinmiş bir Kurum olarak dört eserle okuyucularımızın karşısındayız. 

ANADOLU SELÇUKLU VE OSMANLI DARÜŞŞİFALARI

Prof. Dr. Gönül CANTAY

İlk baskısı 1992 yılında yapılan Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları kitabı Anadolu Türk mimarisinde darüşşifa yapılarının gelişmesini ortaya koyarak incelenen yapıların Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde sağlık teşkilatı çerçevesi içindeki yerlerini belirlemeye yardımcı olacaktır. Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihi içinde, Anadolu’da darüşşifa mimarisi örneklerinin plan özellikleri, işleyişleri, vakfiyeleri ve bunlarla ilgili kaynak niteliğindeki eserler de incelenerek bu tıbbi yayınların kaynağı, yapı tipleri, mimari özellikleri ve fonksiyonlarını nasıl sürdürdükleri, eskiden ne alıp, yeniye ne aktardıkları ve zaman içindeki gelişmelerin araştırılması bu çalışmanın esası olmuştur. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifları adlı esere https://akmb.gov.tr/e-yayinlar/anadolu-selcuklu-ve-osmanli-darussifalari/ adresinden ulaşabilirsiniz.

OSMANLI KÜLLİYELERİNİN KURULUŞU

Prof. Dr. Gönül CANTAY

İlk baskısı 2002 yılında yapılan Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu isimli eser Anadolu’da Türk devletlerinin sosyal devlet anlayışı içinde önemli örnekleri ortaya konulan külliyelerin, Osmanlı döneminde başlangıcından sonuna kadar gelişme aşamalarını takip etmektedir. Eserde pek çok plan ve fotoğrafa yer verilmiştir. Külliyeler farklı işlevleri olan yapıları bir araya toplayan, toplumun dini, kültürel, sosyal ve ticari yapısı ile mimarlık tarihimizde önemli yapılardır. Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu adlı esere https://akmb.gov.tr/e-yayinlar/osmanli-kulliyelerinin-kurulusu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

TOPLUMSAL DEĞİŞİM, YAŞAM BİÇİMİ VE TELEVİZYON

Uğur BALOĞLU

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bursiyeri, İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Uğur BALOĞLU tarafından hazırlanan ve İstanbul Üniversitesince Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenen “Toplumsal Değişim Yaşam Biçimi Ve Televizyon” adlı doktora tezi kurumumuzca e kitap olarak yayınlanmıştır. Çalışmada neoliberal politikalar sonrası özel televizyon yayıncılığının başladığı 1990’lardan 2010’lara toplumsal yaşam biçimi değişimleri, mekan, giyim-kuşam, yeme-içme ve araç-gereç kullanımı pratikleri üzerinden gösterilmiştir. 292 sayfadır ve dört bölümden oluşmaktadır. Dizin içermektedir. Son bölümde, birinci ve üçüncü bölümde tartışılan gelenek-modern kavramlarının ve yaşam biçimleri göstergelerinin tüm kurumsal yapılar ile ilişkisi bağlamında değişimi; 1990’lar, 2000’ler ve 2010’lar olmak üzere üç farklı dönem içinde seçilen televizyon dizileri üzerinden yapılan çözümlemeler ile ortaya konmuştur. Ayrıca Türkiye’de özel televizyon yayıncılığı sonrasında kanal yayın politikalarında gerçekleşen değişim ele alınmış ve yayın akışı ile ilişkisi tartışılmıştır. Meraklılarına takdim olunur. Toplumsal Değişim, Yaşam Biçimi ve Televizyon adlı esere https://akmb.gov.tr/e-yayinlar/toplumsal-degisim-yasam-bicimi-ve-televizyon/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

MİGRANT WORKERS İN TURKİSH AGRİCULTURE: PATTERNS OF MOBİLİTY AND DİSPOSSESSİON (1990-2018)

Dr. Deniz PELEK

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, bugüne kadar yayımladığı nitelikli eserlere bir yenisini daha ekledi. Dr. Deniz PELEK tarafından hazırlanan eser, ülkemizde tarım alanında göçmen emeğini uzun bir zaman dilimini içerecek şekilde ele alan çok boyutlu bir çalışmadır. Yazar tarımsal üretim alanını göçmen işçiler bağlamında ele alırken tarım ve göç politikaları, göçün jeopolitik açıdan etkileri, göçmen işçilerin emek yapısı, sosyokültürel yaşamları ve bu unsurların karşılıklı ve karmaşık etkileşimini titizlikle ortaya koymuştur. Çalışma aynı zamanda 2020 BAP Doktora Tez Ödülü almıştır. Dr. Deniz PELEK tarafından hazırlanan “Migrant Workers in Turkish Agriculture: Patterns of Mobility and Dispossession (1990-2018)” adlı esere https://akmb.gov.tr/e-yayinlar/migrant-workers-in-turkish-agriculture-patterns-of-mobility-and-dispossession-1990-2018/ adresinden ulaşabilirsiniz.