Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

30 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete Sayı: 29252

Yönetmelik Metni

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ
KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ
 YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmelikte sayılan görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta veya grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını,

ç) Başkanlık: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığını,

d) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

e) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

g) (Değişik:RG-1/4/2017-30025) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Kurum: Yüksek Kurum bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini,

i) (Değişik:RG-1/4/2017-30025) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

j) Uzman: Mesleğe özel yarışma sınavı ile girerek üç yıl süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu atanmış olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt bendinde sayılanlar dışında kalan uzmanları,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) İdari işler müdürü, strateji geliştirme müdürü, kütüphane müdürü,

2) Şef,

b) (Mülga:RG-15/10/2019-30919)

c) Araştırma Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat saymanı, sayman,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman, şoför,

e) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Dağıtıcı, hizmetli, bekçi.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik ibare:RG-15/10/2019-30919) Kütüphaneci, mütercim, programcı, hemşire, teknisyen, grafiker.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İdari işler müdürü ve strateji geliştirme müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman, sayman, ayniyat saymanı veya şef kadrolarında Yüksek Kurum veya Kurumlarda en az iki yıl çalışmış olmak,

b) Kütüphane müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların Bilgi ve Belge Yönetimi veya Kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda kütüphaneci kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

c) (Mülga:RG-15/10/2019-30919)

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Yüksek Kurum veya Kurumlarda memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen veya şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılı Yüksek Kurum veya Kurumlarda bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman veya şoför unvanlarında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

e) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla toplam hizmetinin son iki yılı Yüksek Kurum veya Kurumlarda geçirmiş olmak,

3) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum veya Kurumlarda bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman veya şoför kadrolarında çalışmış olmak,

g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelendirmek,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılı Yüksek Kurum veya Kurumlarda programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

ğ) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum veya Kurumlarda memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman veya şoför kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum veya Kurumlarda memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman veya şoför kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

ı) Memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, kameraman ve muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolarda iki yıl çalışmış olmak,

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolarda iki yıl çalışmış olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır;

a) (Mülga:RG-15/10/2019-30919)

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların Bilgi ve Belge Yönetimi veya Kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (E) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik veya tercümanlık bölümünden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelendirmek,

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

f) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Duyuru, başvuru ve başvurulara itiraz

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az 30 gün önce Başkanlığın resmî internet sitesinde duyurulur.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulununlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(4) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(5) İlan edilen listeye karşı ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. Sınav Kurulu, itirazları en az beş iş günü içinde değerlendirir ve karara bağlar.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Başkanlık tarafından belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) (Değişik:RG-1/4/2017-30025) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekir.

MADDE 11 – (1) (Değişik ibare:RG-1/4/2017-30025) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-1/4/2017-30025)Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve başarı listesi Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu

MADDE 13 – (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyeler dâhil 5 üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 15 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde sınav kurulu tarafından Başkanlık resmî internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde onundan fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Atanma

MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip iki ay içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere belirtilen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre Başkanlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 17 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış bulunan personelin atanması, (Mülga ibare:RG-1/4/2017-30025) (…) bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) (Değişik:RG-1/4/2017-30025) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) (Değişik:RG-1/4/2017-30025) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan en az altmış, sözlü sınavdan ise en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle kazanılan görevlere atanabilirler.

(5) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 18 – (1) 5 inci maddede yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Personelin, aynı ana görev grubuna dâhil olmak, atanılacak kadronun gerektirdiği öğrenim, sertifika, yabancı dil bilgisi düzeyine ilişkin belge şartlarını taşımak ve kendi alt görev grubu içinde kalmak şartıyla sınava girmeksizin diğer görevlere atanması mümkündür.

b) Alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Yüksek Kurum ve Kurumlarda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, atanılacak göreve ilişkin öğrenim, sertifika, yabancı dil bilgisi düzeyine ilişkin belge şartlarını taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Yüksek Kurum veya Kurumlarda çalışan doktora öğrenimini yapmış olanlar uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

ç) (Mülga:RG-15/10/2019-30919)

d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları kazanmış olanlar, Yüksek Kurum ve Kurumlardaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen atanılacak göreve ilişkin öğrenim, sertifika, yabancı dil bilgisi düzeyine ilişkin belge şartlarını taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması hâlinde öğrenim durumu ve kazandığı unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atamalar

MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/1/2015 29252
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1 1/4/2017 30025
2 15/10/2019 30919
3    

Yönetmelik Metni