Dergiler

Konya-Mevlâna Müzesi’nde Bulunan 637 Envanter Numaralı Puşîde
Emine KOCA
Arış Dergisi,Sayı 12,

ÖZ


Geleneksel sanatlar, zaman içinde birçok değişiklikler geçirmiştir. Bununla bir-likte ortaya farklı öekler çıkmıştır. Saraya bağlı ve bağımsız ortamlarda mey-dana getirilen bu öekler, kullanılan malzeme ve teknik özellikleri bakımından büyük bir ustalık ve inceliği ortaya koymaktadır.
Türk toplumunun dününü bugüne aktarılmasında büyük rol oynayan ve büyük bir çeşitlilik içinde ortaya çıkan geleneksel sanatların yaşatılması gerekmektedir.
Araştırmada literatür taramasından sonra müze yetkilileri ile görüşmeler ya-pılmıştır. Müze yetkililerinden alınan bilgiler kaynak kişi adı verilerek açıklan-mıştır.
Bu puşide, oluşturulan gözlem fişi aracılığıyla incelenmiştir. Mevlâna Müze-si’nde bulunan puşide öeğinin; kitabeleri okutularak, boyutları, malzemesi, teknik ve renk özellikleri, bezeme konuları ve kompozisyon özellikleri incele-nerek, envanter numaralarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Puşide, işleme, Mevlâna Müzesi, II.Abdülhamid, Sultan Veled, Hz.Muhammedin İsimleri© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65