1999 Yılı Kurum Kitapları

Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü’ş Şuarâ) – İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal İbnü’l Emin Mahmud Kemal İnal (1870-1957) tarafından tezkire geleneğinin sonuncusu olarak Kemalü’ş-Şuarâ adıyla yazılan ve ilk baskısı yapılırken Son Asır Türk Şairleri adı verilen beş ciltlik bu eserin I. cildi Müjgan Cunbur, II. cildi M. Kayahan Özgül, III. cildi Hidayet Özcan, IV. cildi İbrahim Baştuğ, […]

1998 Yılı Kurum Kitapları

Cengiz Aytmatov’un Dünyası – Abdıldacan Akmataliyev Cengiz Aytmatov Türk Dünyasının övüncü olarak sadece Türkiye’de değil 154 ülkede tercüme edilip tanınan bir değerli yazardır. Günümüzde Aytmatov için hem kulüp, hem enstitü hem de Uluslararası Aytmatov Akademisi ile uluslararası Aytmatov Vakfı kurulmuştur. Cengiz Aytmatov, Kırgızların fotoğrafını doğru çekebildiği için önce Türk Soylu Halkların sonra insanlığın ilgi, sevgi […]

1997 Yılı Kurum Kitapları

Tezkire-i Mucîb – Kudret Altun Eserde Tezkiresi incelenen Mustafa Mucîb Efendi on sekizinci yüzyılda yaşamıştır. Üslûp olarak diğer tezkire yazarlarından çok farklı değildir. Eserini alfabetik sıraya göre düzenlemiştir. Bu tezkireyi yazma gayesini belirtirken; tezkire müellifi Rızâ’nın tezkire yazmak kaygısına düştüğünü, ancak şâirlerden bir kısmını alıp bir kısmını almadığını, kendisinin de Rızâ Tezkiresi’nde olmayanları alıp ötekileri […]

1996 Yılı Kurum Kitapları

Tebrizli Ahmedî Esrâr-Nâme (İnceleme-Metin) – Gönül Ayan Türk Edebiyatı’nda Esrâr-nâmeler araştırılması ve incelenmesi ihmal edilmiş konular arasındadır. Esrâr-nâmeler arasında en beğenileni, tekke ve derviş muhitlerinde sevilerek okunan Tebrizli Ahmedî’nin Esrâr-nâmesi olmuştur. Tebrizli Ahmedî bilindiği gibi Akkoyunlular dönemi emirü’l-ümerası Sufi Halil’in mahiyetindeki şairlerden olup, Yusuf ve Zeliha kıssasını yazmakla görevlendirilmiştir. Tebrizli Ahmedî’nin Esrâr-nâme’sinin konu edildiği eserde, […]